โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาถุง และรับเมล็ดพันธืผักพระราชทาน

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร. เป็นประธานเกี่ยวข้าวนาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขป... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

กิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการเด... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี2559
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา2559
บ่ายของวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของนักรียนชั้นมัธยมศึก... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร