กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารยกยอ โรงเร... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งจะได้รู้ว่านักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่อย่... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยนักเรียนจะพาคุ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการเคารพต... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา