ร่วมกิจกรรมวันรำลัก Word Thing Day 2015
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้ส่งตัวแทนผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เมื่อวันที 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

1
hhh... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
1
hhh... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา