ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวันรำลัก Word Thing Day 2015

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้ส่งตัวแทนผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน ร่วมกิจกรรมวันรำลัก Word Thing Day 2015 ณ โรงเรีย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 354 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เมื่อวันที 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยให้นักเรียนได้คิดท่าทางประกอบเพลงและร่วมกัน... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 252 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : 1

hhh... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 200 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : 1

hhh... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : hhhhhh

hhh... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 220 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : hhhhhh

hhh... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 180 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่และศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษานอกสถานที่และศึกษาประวัติศาตร์ชาติไทย เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึก รักแผ่นดินเกิด และศึกษาประว... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 220 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้ศิษย์แสดงความกตัญญู กตเวที แก่ผู้มีพระคุณที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีศั... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม จัดอบรมนักเรียนตามกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 213 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : เปิดเทอมวันแรก

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 251 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 245 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : สวัสดีปีใหม่ 2557

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 260 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

สพม. เขต 33 มาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 272 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : เรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา ปี 56

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดชลบุรี ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 252 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : วารสาร ขาว-เขียว ฉบับที่ 16 ประจำเดือนสิงหาคม 2556

โรงเรียนสุรพินท์พิทยาได้จัดทำวารสาร ขาว-เขียว ฉบับที่ 16 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเดือนสิงหาคม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 298 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
หัวข้อข่าว : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ "S.P.GAMES 2013"

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียน ครั้งที่ 22 "S.P.GAMES 2013" ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 265 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน   (THE MEETING&nb... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 357 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันแม่ 56

     "คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลู... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 325 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : กีฬาสีประจำปี 2556

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมา กิจกรรม กีฬา มีหลายประเภท บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ของแต่ละ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 274 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ กิจกรรมต้นไม้ความรู้ กิจกรรมแนะน... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 602 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
หัวข้อข่าว : ภาษาไทย ภาษาชาติ

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖ โดยเชิญนักเขียน นายไชยา วรรณศรี มาบรรยายเรื่องการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 313 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

20 กรกฎาคม 2556 ตำบลสลักได ร่วมคุ้มวัดต่างที่อยู่ในเขตตำบลสลักได จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา พร้อมด้วย โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมและ โรงเรียนประถมศึ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 317 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

20  กรกฎาคม  2556   เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ และอำเภอลำดวน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอลำดวน โรงเรียน... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 304 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : ชาวขาว-เขียว ร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงในกิจกรรม “ปั้นน้องรัก เป็นนักร้อง”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ สาขาสังขะ มาจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงในกิจกรรม “ปั้นน้องรัก เป็นนักร้อง” ปีที่ 2 ณ หอประชุมศรีสุรพิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 329 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
หัวข้อข่าว : ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน

26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00น.-16.00น.งานยาเสพติด โรงเรียนโชคเพชรพิทยาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 338 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผลักดันนักเรียนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับโครงการธนาคารขยะ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ท่านรองธงสี วรฉัตร นำนักเรียนชั้น ม.4/6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ไปร่วมการอบรมโครงการธนาคารขยะ ที่ทางเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ อำเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 391 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
หัวข้อข่าว : ศิษย์มีครู

ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้ คืนสนอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 331 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโรงเรียนในฝัน

คณะครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2556 ณ World Peace Valle... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 295 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : ชาวสุรพินท์ร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้ถนน

5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับภาคตะว... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 268 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : เปิดโลกกว้างกับตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
หัวข้อข่าว : สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยสันติบาล จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับคณะครู-นักเรียน จัดกิจกรรมอบรมสร้า... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 496 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามของลูกเสือ- เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสุรพินท์พิทยาเป็นสถานที่จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ- เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนต่างๆในอำเภ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้กองลูกเสือและผู้กำกับได้รำลึกถึงผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 262 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสุรพินท์พิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลลำดวนมาจัดกิจกรรมเกี่ยวก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 328 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

วันที่ 29 มิถุนายน 2556 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดการประชุมพัฒนาศักภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ ณ โรงเ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 267 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556

วันที่่ 24 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2556 เพื่อระดมทุนสร้างห้องครัวเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 324 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : ลูกม่วงเหลือง รวมใจ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 56

วันที 26 มิถุนายน 2556 ภาคเช้า หลังจากดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อต้านยาเสพติดและร่วมรณ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 292 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กิจกรรมการอบรม ICT ในวันที่22 มิถุนายน 2556

22 มิถุนายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการอบรม ICT ให้แก่นักเรียน ในหัวข้อเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม L... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 273 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จัดกิจกรรมสอนพิเศษให้แก่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

22 มิถุนายน 2556 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้จัดกิจกรรมสอนพิเศษให้แก่นักเรียนห้องพิเศษตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ประจำภา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 250 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : เดินทางไปส่งนายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้เดินทางไปส่งนายนิเวศ ทิวทอง รไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 354 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนายนิเวศ ทิวทอง ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 440 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับครูชำนาญการพิเศษคนเก่ง

ชาวขาว-เขียว ขอแสดงความยินดีกับ นายธงสี วรฉัตร ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ที่ท่านได้เลื่อนวิทยฐานะจ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 257 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเพื่อการสร้างเครื่องมือสื่อสารเรื่องเพศและเอดส์ 15-16 มิถุนายน 2556

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเพื่อการสร้างเครื่องมือสื่อสารเรื่องเพศและเอดส์ จัดโดยชมรมเด็ก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 281 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

"เรียงหญ้าแพรก ข้าวตอก พร้อมดอกไม้ พิธีไหว้ กราบครู ผู้สั่งสอน คุกเข่าคลาน น้อมก้ม ประนมกร ศิษย์สังวร ได้ดี เพราะมีครู" วันที่ 13 มิถุนายน โรงเรียนสุ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 370 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรม “กรุงไทยสร้างศรัทธา สร้างคุณค่าความเป็นคน”

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้จัดกิจรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยความร่วมมือจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในโครงการ “กรุงไทยสร้างศรัทธา ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 329 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเชิงรุก ในรายการ “รัฐสภาของเรา” ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 – 15.00 น. สถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง นำทีมโดย ว่าที่ ร.ต.กิติวรรณ มณีล้ำ นักสื่อสาร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 276 ครั้ง]
 
 จำนวน  46  รายการ