เข้าสู่ระบบ
User name
Password
 
--เลือกรายการข่าวตามสหวิทยาเขต--

  สหวิทยาเขต1 (สุรวิทยาคาร)
  สหวิทยาเขต2 (สิรินธร)
  สหวิทยาเขต3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์)
  สหวิทยาเขต4 (ศรีสำโรง)
  สหวิทยาเขต5 (ท่าตูม-ชุมพลบุรี)
  สหวิทยาเขต6 (ศรีนครเตา)
  สหวิทยาเขต7 (ปราสาท-เชิงพนม)
  สหวิทยาเขต8 (ศรีนครอัจจะ)

 ลงทะเบียนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
 ทำเนียบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
( )
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอศีขรภูมิ และอำเภอใกล้เคียง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง ในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาไชยสุริยง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย )
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เปิดสนามกีฬา ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง เชิญชวนชาวอำเภอศีขรภูมิและประชาชนใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะ
เชิญชวนคนไทยออกกำลังกาย ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย )
<p>
	รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร. เป็นประธานเกี่ยวข้าวนาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ทำการขยายผลจากข้าวนาถุงมาเป็นผักในถุงปลอดสารพิษ เมื่อ ๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น. พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) เป็นประธานเกี่ยวข้าวนาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายพศิน บัวหุ่ง ผอ.ร.ร.เชื้อเพลิงวิทยา, นางอนงค์ เมืองไทย นายก อบต.เชื้อเพลิง, นายธวัชชัย งามศิริ ครูชำนาญการ ร.ร.หนองแวงวิทยาคม , นายธานี ชื่นบาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์), นายทองยอด เสาะรส กลุ่มเกษตรกรบ้านทมอ, นางนางพชกร ตรงใจ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด, นายพินิจ เมืองไทย กำนันตำบลเชื้อเพลิง, ผญบ.ตำบลเชื้อเพลิง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกี่ยวข้านาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐๐ คน มีรายละเอียดดังนี้ - รับชมการแสดงของนักเรียน จำนวน ๔ รายการ - ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว - ร่วมกิจกรรมนวดข้าว โดยการนวดข้าวแบบสมัยโบราณ - วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักในถุง - ร่วมกิจกรรมปลูกผักในถุง โดยการนำถุงดำจากการปลูกข้าวที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ - สรุปการวัดผลผลิต จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผลลัพธ์ - ครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และขยายผล โดยการนำถุงดำที่ใช้ปลูกข้าวนาถุงแล้วนำกลับมาใช้ปลูกผักในถุง ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนในการปลูกอีกทางหนึ่ง - เป็นการเรียนรู้ โดยการใช้นวัตกรรมต่างๆ มีการนำมาขยายผล การพัฒนาร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ ชาวนามืออาชีพ สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป</p>
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาถุง และรับเมล็ดพันธืผักพระราชทาน ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา )
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2)	เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) 	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จำนวน 30 แผน 2) ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค33201 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัย(แสดงวิธทำ) จำนวน 5 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากรายข้อ ระหว่าง 0.23 ถึง 0.75 มีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.25 ถึง 0.83 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1.ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.18/ 79.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75 
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.70 แสดงว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา )
การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา
การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา )
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารยกยอ โรงเรียนหนองอียอวิทยา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานผสานกับได้รับความรู้จากคณะวิทยากร โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา )
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานคณะกรรมการฯและประธานสหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ นายจีระพรรณ เพียรมี และนายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย )
วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จัดกิจกรรมเปิดโลก 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ นายประยุทธ เขียวหวาน ประธานอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ได้ร่วมชื่นชมกิจกรรมทั้งหมด 63 ชุมนุม และ 45 โครงงาน ทั้งหมดล้วนแล้วเกิดจากผลงานนักเรียนที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงเชิงประจักษ์
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1ชุมนุม1ผลิตภัณฑ์ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย )
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศกำกับติดตาม งานตามนโยบาย, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ค่านิยม ๑๒ประการจากคณะนิเทศ เขต สพม.๓๓ นำโดย นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และคณะ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
รับการนิเทศติดตาม ฯ จาก สพม.33 ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณแม่เยื้อน ห้องแก้ว มารดาคุณกานดา ห้องแก้ว และครอบครัว   ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์
กิจกรรมมอบทุนการการศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์รุ่นสามมอหกทับสาม ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ยางนา ลิ้นฟ้า (เพกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ตามโครงการพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์ รุ่นสาม ซึ่งจัดกันมาเป็นประจำทุกๆปี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับท่านผู้อำนวยการ คณะครู
สืบสาน สัมพันธ์ ศิษย์ครู ปลูกต้นกล้าของพ่อ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ก็ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดบูรพาราม เนื่องในพิธี
กาชาดสุรินทร์มอบทุนการศึกษา ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.00 น. คณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคารในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยมีนางปลั่งศรี มูลศาสตร์ อดีตครูใหญ่ท่านแรกโรงเรียนศรีไผทสมันต์ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพม 33 จังหวัดสุรินทร์ คณะอดีตผู้บริหารโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจารย์วิทยาคาร เดินทางมาส่ง ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์คนใหม่ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประกาศความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมใน 3 แบบ คือ การทำดีด้วยกาย ด้วยการจัดกิจกรรมทำความความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ให้บริการสาธารณะ การปลูกต้นไม้ของพ่อ บำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เคยปฏิบัติไปแล้ว ส่วนการทำความดีด้วยวาจา จะมีกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
กิจกรรมทำดี แสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ )
วันที่ 9-11 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการสัมพุทธชยันตี เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เข้าค่ายโครงการสัมพุทธยันตี ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา )
วันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้รับการประเมินกำกับติดตามนิเทศโรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการนิเทศจำนวน 4 ท่าน
การนิเทศติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ( เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา )


จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
.